Frivilligsamordnarnas förbund 

Tack från regeringen

2017-02-22 av Annica Edström Rosell

artikelbild

Frivilligsamordnarnas Förbund deltog 2016 tillsammans med många andra organisationer i framtagandet av den metod för sakråd som regeringen nu beslutat om. Denna arbetsmetod ska ta tillvara det civila samhällets expertis och stärka det civila samhällets röster. Regeringen ska genom detta få ett bättre beslutsunderlag vilket ska stärka regeringens arbete. Läs mer här.

"Till organisationer som medverkat i framtagandet av sakråd

Hej!

I dag har regeringen fattat beslut om att införa sakråd som arbetsmetod i Regeringskansliet (Regeringssammanträde 2017-02-16 ärende 9, Ku2017/00377/D) för att ta vara på det civila samhällets expertis i olika sakfrågor. För regeringen är beslutet en viktig politisk signal om att vi menar allvar när det gäller att stärka det civila samhällets röster. Sakråd är en del av den ambitionshöjning som regeringen vill genomföra på området under mandatperioden.

Sakråd är också ett verktyg för att stärka regeringens eget arbete. Regeringen behöver bredda och fördjupa sin kunskap och sitt perspektiv, vi vill på ett strukturerat sätt kunna få tillgång till den värdefulla sakexpertis som finns i det civila samhället. Då får vi bättre beslutsunderlag.

Många av er var under förra året med och tog fram det metodstöd för sakråd som nu kommer att användas. Metodstödet ser likadant ut som senast vi sågs – den 28 september. Flera departement är redan i gång med att genomföra sakråd och på www.regeringen.se/sakrad kommer man att kunna se vilka sakråd som pågår, hur inbjudan ser ut och vilka organisationer som omfattas, samt ta del av slutdokumentation.

Vi ser med tillförsikt fram emot att använda och utveckla metoden tillsammans med er organisationer – stort tack för gott samarbete i framtagandet av sakråd!

Vänligen,

Per Olsson Fridh
Statssekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke"