Förbundet

Kortfakta om förbundet

Inför vårt årsmöte 2018 kunde inte valberedningen hitta någon av medlemmarna som hade möjlighet att ingå i styrelsen.

En motion kom in till årsmötet med förslag att under år 2018 och fram till årsmötet 2019 låta styrelsen för riksförbundet Sveriges Frivilligcentraler och de två ledamöter som var kvar från Frivilligsamordnarnas Förbunds styrelsen, Annika Edström Rosell och Torbjörn Brandhill, utgöra förbundets ledning.


Under årsmötet 2020 tas beslut om Frivilligsamordnarnas Förbund framtid, som eget förbund, eller gemensamt med Riksförbundet Sveriges frivilligcentraler.


--------------------------------------------

Historik

Frivilligsamordnarnas Förbund bildades i samband med Frivilligcentralernas beslutskonferens i Stockholm den 28 mars 2011.


Förbundet är en ideell förening, ett yrkesförbund för dem som inom Sverige organiserar och leder frivilliga/volontärer både kommunalt och ideellt.
Nätverk i över 15 år har legat till grund för bildande av ett nationellt förbund vars syfte är att främja medlemmarnas yrkesmässiga intressen, kunskaps- och kompetensutveckling. Genom nätverk, kurser, konferenser och publikationer önskar förbundet tydliggöra yrkesrollen och skapa förståelse för yrket och dess betydelse i samhället.

Bakgrund
Frivilligsamordnare på frivilligcentraler har haft ett nationellt nätverk sedan mitten av 1990-talet.Regionala nätverk har för många frivilligsamordnare varit en nödvändighet för att klara av det komplicerade arbetet, som det innebär att vara ett ”nav” i en mångfasetterad verksamhet. Det har varit en tillgång att genom nätverket få del av framgångsrika koncept som arbetats fram genom åren av praktikerna i verksamheterna samt till forskning inom området.Det Nationella Nätverket samlades flera gånger varje år under 1990-talet och mer sporadiskt under 2000-talet. Rikskonferenser, seminarier och erfarenhetsutbyten hölls på olika platser i landet, från Umeå i norr till Malmö i söder.


Vid Rikskonferensen i Norrköping, under det Internationella Frivilligåret 2001, lyftes det strategiska perspektivet genom att styrelser i ideella föreningar, politiker, chefer och tjänstemän som var ansvariga för frivilligcentraler bjöds in. Sedan dess har både det strategiska och operativa arbetet varit i fokus för konferenser och erfarenhetsutbyten. Vid Frivilligcentralernas beslutskonferens, 2011-03-28, utsågs en arbetsgrupp för att planera bildande av en nationell organisation för frivilligcentraler. Förbundet Sveriges Frivilligcentraler (www.frivilligcentralerna.nu) bildades under Rikskonferensen i Linköping 2012. Det Nationella Nätverket har under den verksamma perioden deltagit i studieresor till övriga nordiska länder, som arbetat med att utveckla frivilligcentraler som centrum för frivilligt engagemang under längre tid. Jämfört med övriga världen arbetar vi ganska lika i Norden, men Sverige med sin folkrörelsetradition och samhällets sociala ansvar, skiljer sig en del från de andra länderna.Framåt mitten av 1990-talet erhölls under en period statliga medel för start av frivilligcentraler. Frivilligcentralerna fick stöd från Civildepartementet och Resursbankerna fick stöd från Socialdepartementet. Efter det har inga statliga medel delats ut förrän 2008 då dåvarande Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson (Kd) tog tag i frågan och inom ramen för Folkhälsopropositionen gav stöd för ett 2½ årigt projekt för att ta fram Nationella Stödstrukturer för Frivilligcentraler.

Under 2007 – 2010 anordnades Rikskonferenser med erfarenhetsutbyten. I samband med Rikskonferensen i Malmö 2010, samlades frivilligsamordnare och tog beslut om att bilda ett yrkesförbund. En interimsstyrelse utsågs och gjorde förberedelser. Organisationskonsult Christer Leopold och undertecknad var behjälpliga vid detta förberedelsearbete. Bildandet av yrkesförbundet Frivilligsamordnarnas Förbund, förverkligades vid ett möte efter Frivilligcentralernas beslutskonferens i Stockholm den 28 mars 2011.
Viljan att bilda ett förbund har växt fram ur ett behov av specialistkunskap inom yrkesområdet och önskan om erfarenhetsutbyte med kollegor.
Redan vid start beslutades att Frivilligsamordnarnas Förbund, ska vara ett yrkesförbund för alla som leder och organiserar frivilliga i Sverige.

Förbundets syfte är att främja medlemmarnas yrkesmässiga intressen genom kunskaps- och kompetensutveckling:
• inom föreningens ram genom nätverk, träffar, kurser, konferenser och
  publikationer och
• i samarbete med andra främja akademisk yrkes- och fortbildning
• att i samhället skapa förståelse för yrket och dess betydelse.

Tiderna förändras, nya insatser utvecklas
Frivilligsamordnare är historiskt sett ett nytt yrke, som växt fram och blivit allt vanligare under de senaste åren. Att efterfrågan på denna typ av tjänster blivit så stor beror troligen på en förändrad syn på frivilliguppdrag. Den svenska folkrörelsetraditionen och det rika föreningslivet, som varit tradition i Sverige, förändrades runt senaste sekelskiftet. Många människor vill söka andra former för sitt engagemang istället för att gå in i etablerade föreningar och församlingar. De söker uppdrag i miljöer där det är möjligt att känna sig behövd, trots avsaknad av tidigare erfarenhet och kunskap om sammanhang.

För att ett sådant uppdrag ska lyckas och bli hållbart krävs introduktion, ledning, stöd, uppmuntran och uppföljning. Detta måste någon stå för och det är därför rollen som frivilligsamordnare är så viktig. Här kommer yrkesprofessionen för den som förmedlar uppdraget in. De organisationer som satsar på ett tydligt, professionellt och stödjande ledarskap lyckas bra med sitt frivilligarbete.Vi har, genom vår erfarenhet som frivilligsamordnare, sett människor bli positivt förändrade och må bättre genom att bli sedda, tagna på allvar och få meningsfyllda saker att göra. Nätverket vi haft har genom åren varit viktigt men geografiskt avstånd, kostnader och föreningsadministration har gjort att vi prioriterat erfarenhetsutbyte och övrig kompetensutveckling. Genom att anpassa arbetssättet till dagens behov kan de personer som inte hittar in i traditionellt föreningsliv engageras. Likaså kan människor som hamnat i utanförskap på grund av t ex arbetslöshet eller sjukskrivning känna större livsglädje. Vi vet att människor som får bekräftelse och känner sig behövda mår bättre. Denna effekt skapar en positiv spiral i samhället. Medmänsklighet är en långsiktig investering som i sin tur genererar en samhällsekonomisk vinst.Genom vårt förbund önskar vi bidra till att frivilligsamordnare blir stärkta i sin yrkesroll och därmed ännu bättre kan leda och organisera frivilligarbete.

Norrköping, 2013
Signe Isaksson, Ordförande i Frivilligsamordnarnas Förbund,

till och med 2014 samt tidigare aktiv i det Nationella Nätverket

Vill du ladda ner vår folder?
klicka här

Lite mer information:
klicka här

logga


---------------------------------------------------------------------


Utbildning och tips:
Här samlas information som du och din frivilligverksamhet kan använda sig av.


Har du en länk du vill dela, maila frivilligsamordnarna@gmail.com så kan vi lösa det.

Höstutbildning för frivillig- och volontärsamordnare 2016
Frivilligsamordnarnas Förbund och Riksförbundet Sveriges Frivilligcentraler anordnade en utbildning i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan, Frivilligverksamheterna i Örebro och Enköpings kommuner samt Brinnande Frivillighet. Utbildningen hölls av Signe Isaksson, en utbildningsansvarig med lång erfarenhet inom samordning av frivilligt socialt arbete. Utbildningen var fördelad i två tillfällen och ägde rum i oktober/november i Örebro/Enköping. Som en del av utbildningen hölls ett höstmöte för förbundens medlemmar där en workshop om utvecklingsfrågor kring förbundens verksamhet och framtida visioner togs fram. I själva utbildningen diskuterades det kring bland annat hur samarbete med olika studieförbund kan se ut i praktiska verksamheten, hur man bygger nätverk kring frivilligverksamheten, vad senaste forskningar säger om frivilligt socialt arbete i Sverige, hur man rekryterar och stödjer frivilliga, hur man uppmuntrar frivilliga, viktiga måldokument, framgångsfaktorer med mera.


Regional nätverksträff i Göteborg, 5/11 2015

Tre områden i dialog samt inför 2016:
Framtid
Läxhjälp kan bli viktigt i framtiden. Skapar man ett behov, att läxhjälp behövs för att klara av skolan? Var går gränsen mellan skolans uppdrag och frivilligas uppdrag?


Nätverk
Nätverk är viktigt. Nätverk på olika nivåer - lokalt, regionalt och nationellt. Alla får inte nätverka med föreningar. Utan nätverk blir man ensam, får ingen kunskap och utveckling, måste vi uppfinna hjulet om igen.


Aktivitet
Flyktingsituationen skapar nya utmaningar för frivilligsamordnare. Alla jobbar dock inte med integration. Språket kan ibland skapa problem. Inte bara älldre utan även nyanlända kan känna sig ensamma och bortglömda.
Framtida nätverksträffar
Vad är en bra form för våra nätverksträffar? Dialog och temasamtal i kombination. Hur ser uppdraget ut? Vi alla jobbar på olika sätt och vi behöver gemensamt fundera på utformning av uppdraget.

Rikskonferens 2015, Eskilstuna
Riksförbundet Sveriges Frivilligcentraler & Frivilligsamordnarnas Förbund
i samarbete med Frivilligcentralen i Eskilstuna och Eskilstuna kommun: Har frivilligheten någon framtid?


Nu har denna senaste Rikskonferens avslutats, en mängd information och goda samtal har genomsyrat dagarna. Något om vad som var på programmet: Frivilligt engagemang idag? - Lars Svedberg/Ersta Sköndal Högskola, Civilsamhällets arenor för samverkan - Raymond Svensson/CIVOS, Medskapande processer - Anna-Karin Berglund/SKL, Nilla Helgesson & Jenny Ögren - Överenskommelserna, Rekrytera & behålla volontärer - Signe Isaksson/Frivilligcentralen Norrköping, årsmöte för respektive förbund mm.
www.frivilligsamordnarna.se & www.frivilligcentralerna.nu

Seminarier 2014
Kommunikation och presentation är viktig kunskap för oss Frivilligsamordnare. I november 2014 anordnade förbundet kompetenshöjande seminarier för samordnare inom frivilligsektorn.

Rikskonferens 2014 - Riksförbundet Sveriges Frivilligcentraler & Frivilligsamordnarnas Förbund
Tema: Mångfald, initiativ & perspektiv - folkhälsa
Rikskonferens Jönköping, 2014 har nu avslutats, hoppas vi möts igen i Eskilstuna 2015! Arrangemanget genomfördes tillsammans med en mängd frivilligt engagemang och målinriktade tjänstemän och praktiker. Stort tack till Frivilligcentralen Jönköping!

Några ord från seminarierna, sammanfattas nedan:
Acko Ankarberg-Johansson, partisekreterare (kd), initiativtagare till bl a Frivilligcentralen (FC) Jönköping: "ideella verksamheter har byggt staden", om jämställdhetsfrågor, om individens utrymme i FC anpassat till individuella behov, att verka tillsammans/bli till komplement, att göra en insats utan att tillhöra en förening och om vad är egentligen kommunens roll?
Vill fortsätta dialogen kring att bedriva volontärverksamhet i någon annans hem eller verksamhet – hur fördela ansvar, att sätta gränser, om att bjuda in/bli inbjuden till, som kommun ett möjlighet att tillfredsställa medborgarnas önskemål i gemensamma möten, om vänskap/relationer och egna upplevelser som den professionella inte kan erbjuda. Att skapa ett jämbördigt förhållande till föreningar/verksamheter som är kommundrivna, undvik detalj planering - tillåt nya grepp! Våga vara innovativ! Nytänk! Tänk nya former av aktiviteter!
Rikskonferens för dig som är frivilligsamordnare, politiker, chef eller tjänsteman och dig i styrgrupp med ansvar för frivilligcentral/frivilligt arbete. Vi möts för att dela kunskap att använda i vårt folkhälsoarbete och bygga nätverk som bidrar till god samhällsekonomi och människors hälsa.

Barn- och äldre minister Maria Larsson – om vikten av frivilligt engagemang en del av folkhälsoarbetet: kan överbrygga skillnader, olikheter och tillåta det civila samhället. Talar om anhörigas stora arbete utan ersättning men med risk för utmattning. Talar om frivilligarbete som en del av kommunens ansvar, ett demokratiarbete, med grunden i gemensamma aktiviteter, sammanslutningar för mänskliga möten. Överenskommelsen, ett fungerande verktyg i samverkans arbete mellan kommun och ideella organisationer. Ett socialt aktivt liv ger bättre hälsa, visar forskningen. Frivilliga insatser är hälsofrämjande!
En frivillig insats skall öka min hälsa inte minska min hälsa! Tillåt, utveckla och ta del av andra människors livsglädje! Du kan hitta detta utanför det offentliga, för vänskap bygger glädje.

Jens Ingolf, utvecklingsledare Svenska Kyrkan, kring etiska vägmärken. Värdegrund, vad betyder det? Vad är det som gör skillnad? Se till gruppens behov/de som skall samverka. Vad bidrar för att det skall bli ett gott resultat?
Att dela gemensamma förutsättningar där du verkar. Ställ dig frågan: vad är viktigt för mig? Utöver att det ger någon annan något också.
Att känna lust, vad driver mig i det jag gör? Hur tänker du, de, andra? Se dig själv utifrån och försök se hur andra ser dig. Överensstämmer uppfattningarna? Ska de överensstämma, vill du och vill andra påverka?


Att förbereda för att ha strategier; när (om) det händer! Om att inte (behöva) handla i affekt. Skapa en krisplan även utan kris.


Etiska vägmärken
Exempel ur Etikhjulet, ett verktyg för praktiskt etikarbete.
Vad är en god grundetik? Ärlig, lojal med motsats oärlig, illojal?
Ytterligheter: sårande, osjälvständig/finkänslig, självständig?
Kanske att använda i arbete med frivilliga, använda ett case att prata kring.

Dessutom samtal med (dag 1):
Jenny Ögren ÖK kansliet, Överenskommelsen. Samtal kring frivilligarbete/frivilligcentraler med Acko Ankarberg-Johansson

Seminarier, dag 2:
Projekt Läskraft, Catharina Kåberg, Centrum för lättläst./Lokala praktiker, berättar om sitt arbete i Jönköping.
Projekt ”Ta det på en höft", frivilliga i Jönköping utbildar äldre tillsammans med professionella, kring fallprevention i samverkan Studieförbundet Vuxenskolan. Studiebesök på Frivilligcentralen & Seniorernas Hus

Jannike Kihlman, Möjligheternas mötesplats, en ideell förening: www.fenix.org.se Om Fenix historia i Sverige, självhjälpsgrupper (huvudsaklig aktivitet), väntjänst i samverkan med frivilligcentraler samt hemtjänst. Idag bedrivs även secondhand butiker, också ett sätt att skapa finansiering. Samarbete med bl a Arbetsförmedlingen pågår.

Vad är en självhjälpsgrupp? Ett område/ett problem hanteras, 6-8 personer träffas fyra ggr, ibland längre. Specifika frågor kan lyftas och utvecklas om flera i liknande situation möts. Metoden i praktiken: att med stöd av en igångsättare låta ordet gå laget runt i gruppen med en sten som symbolisk ordfördelare. Inga kommentarer till den som berättar, reflektionerna sedan. Att berätta ger öppningar. Igångsättarna träffas också för att ge varandra stöd någon gång i månaden. Volontärer/frivilliga i uppdrag igångsättare. Man vill uppmuntra till att ta eget ansvar för sitt liv, grupperna startas utifrån denna ansats.
Finns en systerorganisation i USA, där det är vanligt med AA-grupper.

Rikskonferensen genomfördes den 24 - 25 mars 2014
Plats: Science Park, Gjuterigatan 9, Jönköping

Firande av internationella frivilligdagen den 5 december

2016 firade Frivlligcentralen SOLOM i Sollentuna den Internationella Frivilligdagen med att bjuda in Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande och oppositionsråd till samtal med volontärer. Dagen började med att två volontärer stod på torget som nissar och bjöd på glögg. Dom hade broschyrer med sig och delade ut till intresserade. Frivilligsamordnare Karina Utne tillsammans med Utvecklingsgruppen inom volontärverksamheten hade gjort en förarbete med affischer och visade upp alla volontärernas yrken för att påvisa den stora erfarenhetsbanken som finns i vår verksamhet och vi visade även upp olika uppdrag som görs i kommunen. Utifrån det blev det mycket prat och frågor. Det bjuds på musik från våra egna volontärer och smörgåstårta av SOLOM samt att Verksamhetschefen invigde dagen och tackade alla. Kaffe med saffrankaka som dom själva hade bakat. Mycket applåder blev det till alla .

Artikelarkiv från gamla hemsidan: