Frivilligsamordnarnas förbund 

Förbundet

forbundet

Medlemsskap


Årsavgift: 200 kr år/medlem, 50 kr år/stödmedlem (pensionär, barnledig eller tillfälligt annan tjänstgöring). Avgiften betalas in på bankgiro nr: 765-2555, vg ange namn, e-post adress samt syfte. Vid frågor kontakta förbundet via e-post: frivilligsamordnarna@gmail.com
Medlemsskap blankett ansökan: här!

Kortfakta om förbundet


Frivilligsamordnarnas Förbund bildades i samband med Frivilligcentralernas beslutskonferens i Stockholm den 28 mars 2011.
Förbundet är en ideell förening, ett yrkesförbund för dem som inom Sverige organiserar och leder frivilliga/volontärer både kommunalt och ideellt.
Nätverk i över 15 år har legat till grund för bildande av ett nationellt förbund vars syfte är att främja medlemmarnas yrkesmässiga intressen, kunskaps- och kompetensutveckling. Genom nätverk, kurser, konferenser och publikationer önskar förbundet tydliggöra yrkesrollen och skapa förståelse för yrket och dess betydelse i samhället.

Bakgrund


Frivilligsamordnare på frivilligcentraler har haft ett nationellt nätverk sedan mitten av 1990-talet.Regionala nätverk har för många frivilligsamordnare varit en nödvändighet för att klara av det komplicerade arbetet, som det innebär att vara ett ”nav” i en mångfasetterad verksamhet. Det har varit en tillgång att genom nätverket få del av framgångsrika koncept som arbetats fram genom åren av praktikerna i verksamheterna samt till forskning inom området.Det Nationella Nätverket samlades flera gånger varje år under 1990-talet och mer sporadiskt under 2000-talet. Rikskonferenser, seminarier och erfarenhetsutbyten hölls på olika platser i landet, från Umeå i norr till Malmö i söder.
Vid Rikskonferensen i Norrköping, under det Internationella Frivilligåret 2001, lyftes det strategiska perspektivet genom att styrelser i ideella föreningar, politiker, chefer och tjänstemän som var ansvariga för frivilligcentraler bjöds in. Sedan dess har både det strategiska och operativa arbetet varit i fokus för konferenser och erfarenhetsutbyten. Vid Frivilligcentralernas beslutskonferens, 2011-03-28, utsågs en arbetsgrupp för att planera bildande av en nationell organisation för frivilligcentraler. Förbundet Sveriges Frivilligcentraler (www.frivilligcentralerna.nu) bildades under Rikskonferensen i Linköping 2012. Det Nationella Nätverket har under den verksamma perioden deltagit i studieresor till övriga nordiska länder, som arbetat med att utveckla frivilligcentraler som centrum för frivilligt engagemang under längre tid. Jämfört med övriga världen arbetar vi ganska lika i Norden, men Sverige med sin folkrörelsetradition och samhällets sociala ansvar, skiljer sig en del från de andra länderna.Framåt mitten av 1990-talet erhölls under en period statliga medel för start av frivilligcentraler. Frivilligcentralerna fick stöd från Civildepartementet och Resursbankerna fick stöd från Socialdepartementet. Efter det har inga statliga medel delats ut förrän 2008 då dåvarande Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson (Kd) tog tag i frågan och inom ramen för Folkhälsopropositionen gav stöd för ett 2½ årigt projekt för att ta fram Nationella Stödstrukturer för Frivilligcentraler.

Under 2007 – 2010 anordnades Rikskonferenser med erfarenhetsutbyten. I samband med Rikskonferensen i Malmö 2010, samlades frivilligsamordnare och tog beslut om att bilda ett yrkesförbund. En interimsstyrelse utsågs och gjorde förberedelser. Organisationskonsult Christer Leopold och undertecknad var behjälpliga vid detta förberedelsearbete. Bildandet av yrkesförbundet Frivilligsamordnarnas Förbund, förverkligades vid ett möte efter Frivilligcentralernas beslutskonferens i Stockholm den 28 mars 2011.
Viljan att bilda ett förbund har växt fram ur ett behov av specialistkunskap inom yrkesområdet och önskan om erfarenhetsutbyte med kollegor.
Redan vid start beslutades att Frivilligsamordnarnas Förbund, ska vara ett yrkesförbund för alla som leder och organiserar frivilliga i Sverige.

Förbundets syfte är att främja medlemmarnas yrkesmässiga intressen genom kunskaps- och kompetensutveckling:
• inom föreningens ram genom nätverk, träffar, kurser, konferenser och publikationer och
• i samarbete med andra främja akademisk yrkes- och fortbildning
• att i samhället skapa förståelse för yrket och dess betydelse.

Tiderna förändras, nya insatser utvecklas


Frivilligsamordnare är historiskt sett ett nytt yrke, som växt fram och blivit allt vanligare under de senaste åren. Att efterfrågan på denna typ av tjänster blivit så stor beror troligen på en förändrad syn på frivilliguppdrag. Den svenska folkrörelsetraditionen och det rika föreningslivet, som varit tradition i Sverige, förändrades runt senaste sekelskiftet. Många människor vill söka andra former för sitt engagemang istället för att gå in i etablerade föreningar och församlingar. De söker uppdrag i miljöer där det är möjligt att känna sig behövd, trots avsaknad av tidigare erfarenhet och kunskap om sammanhang.

För att ett sådant uppdrag ska lyckas och bli hållbart krävs introduktion, ledning, stöd, uppmuntran och uppföljning. Detta måste någon stå för och det är därför rollen som frivilligsamordnare är så viktig. Här kommer yrkesprofessionen för den som förmedlar uppdraget in. De organisationer som satsar på ett tydligt, professionellt och stödjande ledarskap lyckas bra med sitt frivilligarbete.Vi har, genom vår erfarenhet som frivilligsamordnare, sett människor bli positivt förändrade och må bättre genom att bli sedda, tagna på allvar och få meningsfyllda saker att göra. Nätverket vi haft har genom åren varit viktigt men geografiskt avstånd, kostnader och föreningsadministration har gjort att vi prioriterat erfarenhetsutbyte och övrig kompetensutveckling. Genom att anpassa arbetssättet till dagens behov kan de personer som inte hittar in i traditionellt föreningsliv engageras. Likaså kan människor som hamnat i utanförskap på grund av t ex arbetslöshet eller sjukskrivning känna större livsglädje. Vi vet att människor som får bekräftelse och känner sig behövda mår bättre. Denna effekt skapar en positiv spiral i samhället. Medmänsklighet är en långsiktig investering som i sin tur genererar en samhällsekonomisk vinst.Genom vårt förbund önskar vi bidra till att frivilligsamordnare blir stärkta i sin yrkesroll och därmed ännu bättre kan leda och organisera frivilligarbete.

Norrköping, 2013
Signe Isaksson, Ordförande i Frivilligsamordnarnas Förbund, till och med 2014 samt tidigare aktiv i det Nationella Nätverket

Vill du ladda ner vår folder?
klicka här

Lite mer information:
klicka här

logga